Związek przyczynowy i minimalizacja szkody – warunki odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia.

Wypadek jest jednym z tych zdarzeń, którego wystąpienia nie sposób przewidzieć. Szczególnie zaś nieprzewidywalne mogą być skutki takiej sytuacji. Można jednakże z góry założyć, że w wypadku zostaną poszkodowani ludzie, a to niesie niekiedy poważne konsekwencje dla sprawcy wypadku – negatywne skutki, takie jak chociażby odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia. Kiedy ubezpieczyciel zwróci wszystkie poniesione wydatki? Sprawdź, jakie warunki musi spełnić roszczący.

Podstawa prawna dochodzenia odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia jest bardzo jasna – art. 444. § 1 kodeksu cywilnego – mówiący, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Należy jednakże pamiętać, że w celu pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z odpowiedzialności sprawcy za spowodowanie wypadku, właściciele samochodów objęci są obowiązkiem wykupowania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  Mimo negatywnych skojarzeń z tym ubezpieczeniem spełnia ono niezwykle pożyteczną rolę, chroni bowiem sprawcę przed wypłacaniem rekompensaty wprost z jego własnej kieszeni, uwzględniając także odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia. Jednak wypłata należytego świadczenia będzie możliwa pod pewnymi warunkami, które powinna spełnić osoba poszkodowana.

Prawo do odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia – warunki dla roszczącego.

Oczywiście firmy ubezpieczeniowe bronią się, jak mogą przed wypłatą odszkodowań. Przez długi czas odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia było przez nie kwestionowane w przypadku korzystania z usług prywatnych placówek medycznych, a wskutek tego środki finansowe, jakich domagały się osoby poszkodowane, nie były w pełni refundowane.

Sytuacja zmieniła się wraz ze stanowiskiem SN, co nastąpiło w drodze uchwały z dnia 19 maja 2016 r., w której sędziowie wprost wskazali, że poszkodowany ma prawo domagania się wypłaty środków na sfinansowanie kosztów leczenia, bez względu na to, że przysługuje mu prawo do skorzystania z bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej. Co szczególnie istotne według sędziów SN w przypadkach korzystania z usług prywatnych placówek zdrowia, to po stronie ubezpieczyciela spoczywa obowiązek udowodnienia, że w danej sytuacji odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia się nie należy. Jest to zmiana na korzyść poszkodowanych, bowiem we wcześniejszej wykładni prawa to oni byli zobowiązani do przedstawienia dowodu, że takie leczenie było uzasadnione.

Niemniej granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nadal stanowią: adekwatny związek przyczynowy pomiędzy skutkami wypadku a podjętym leczeniem oraz obowiązek minimalizacji szkody po stronie poszkodowanego. Obydwie okoliczności należy solidnie wykazać przedstawiając dokumentację medyczną potwierdzającą zasadność podjętych czynności leczniczych oraz ich skuteczność.

Zasada pełnego odszkodowania pod okiem prawników – Konin i okolice.

Kancelaria Odszkodowawcza w Koninie prowadzi bezpłatne konsultacje. Prawnicy na podstawie analizy wszystkich okoliczności sprawy, jeszcze przed złożeniem pozwu o odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia, oszacują zakres możliwych do uzyskania roszczeń oraz zaproponują podjęcie działań zmierzających do uzyskania jak najwyższej rekompensaty. Posiadamy zaplecze kadrowe, które umożliwia podjęcie zastępstwa procesowego, w przypadku kiedy zakład ubezpieczeń odmawia zawarcia ugody lub proponuje niekorzystne dla Klienta warunki.